Dansk Akvakultur
Produktionen incl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2005.
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr.

Anlægstype Konsum Sættefisk Udsætning i frivand Levende eksport Lystfiskeri/Put and take Andet Sætteål
Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi
Ferskvandsdambrug 15.504 246.093 4.596 85.040 270 9.576 3.873 60.279 1.009 20.374 953 10.259 . .
Havbrug 7.487 144.584 263 ... . . . . . . . . . .
Recirkuleret 3.527 110.498 273 9.240 71 9.796 721 32.435 57 1.372 313 4.879 14 6.095
Indpumpningsanlæg 199 4.392 . . 0 ... 67 ... 8 ... . . . .
Anden akvakultur 297 1.546 0 60 0 282 36 265 . . 9 55 . .
I alt 27.015 507.114 5.133 94.340 342 19.655 4.697 92.979 1.074 21.745 1.275 15.192 14 6.095

Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Såfremt der er angivet '.' har der ingen produktion været. Ved værdier på '0' er der produceret mindre end halvdelen af den angivne enhed.
Note: Døde, kasserede og undslupne indgår ikke i opgørelsen
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdie af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen hvor produktionen er fordelt på art.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.