Dansk Akvakultur
Produktionen inkl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2006.
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr.

Anlægstype Konsum Sættefisk Udsætning i frivand Levende eksport Lystfiskeri/Put and take Andet Sætteål
Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi
Ferskvandsdambrug 12.959 226.452 5.036 112.253 118 6.774 3.175 59.947 1.364 29.485 315 7.109    
Havbrug 7.097 152.586                 238 ...    
Recirkuleret 3.636 80.321 483 9.569 46 11.205 1.501 90.267 47 1.038 73 2.848 26 ...
Indpumpningsanlæg 203 3.851 23 ... 0 ... 70 ... 50 ... 6 ...    
Muslingeanlæg 325 2.447 0 ... 0 ... 20 ...     62 494    
Anden akvakultur 170 3.413 0 96 0 ...                
I alt 24.389 469.069 5.543 121.917 164 17.979 4.765 150.215 1.461 30.522 693 10.451 26 ...

Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Ved værdier på '0' er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdi af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen, hvor produktionen er fordelt på art.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.