Dansk Akvakultur
Produktionen, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, af fisk, skaldyr, æg og kaviar fordelt på anlægstype - 2005.
Værdi er angivet i 1.000 kr.

Anlægstype Produktion
Mængden af Fisk og skaldyr i tons Værdien af Fisk og skaldyr i 1.000 kr. Æg 1.000 stk Værdien af Æg i 1.000 kr. Mængden af Kaviar (kg) Værdien af Kaviar i 1.000 kr.
Ferskvandsdambrug 26.206 431.622 253.487 15.671 134.732 13.834
Havbrug 7.750 149.309 . . 178.754 ...
Recirkuleret anlæg 4.977 174.314 1.570 203 4.792 ...
Indpumpningsanlæg 274 8.430 . . 4.638 ...
Anden akvakultur 342 2.209 560 ... . .
Total 39.549 765.884 255.617 15.874 322.916 13.834

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Såfremt der ingen observation har været, er dette angivet ved '.'.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.