Dansk Akvakultur
Antallet af akvakulturanlæg samt antal produktionsenheder fordelt på anlægstype i 2005.

Anlægstype Antal af
Anlæg Damme Kanaler Kummer Bure Muslingophæng Andet
Ferskvandsdambrug 301 7.302 494 3.927 0 0 45
Havbrug 25 0 0 0 253 0 0
Recikuleret anlæg 34 112 38 539 0 0 475
Indpumpningsanlæg 6 34 13 0 0 0 0
Anden akvakultur 36 6 0 0 0 819 1
I alt 402 7.454 545 4.466 253 819 521

Note: Antal damme omfatter: Jorddamme og runde damme.
Note: Antal bure omfatter: Bure opankret samt bure fastgjort ved pæle.
Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg og anden akvakultur, med mindre der er konkrete informationer om fordelingen på de enkelte anlæg. Dog er alle bure lagt under havbrug og alle muslingeophæng under anden akvakultur.
Note: 0 angiver, at der er indberettet 0 enheder under de pågældende produktionsenheder.
Note: Ved 4 % af indberetningsskemaerne, var der ikke angivet produktionsenheder.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.