Dansk Akvakultur
Produktionen inkl. det der fraføres til andre danske anlæg fordelt på anvendelsesgruppe - 2008.
Vægt er angivet i tons og værdi i 1.000 kr.

Anlægstype Konsum Sættefisk Udsætning i frivand Levende eksport Lystfiskeri/Put and take Yngel Andet Sætteål
Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi Vægt Værdi
Ferskvandsdambrug 10.996 179.048 5.322 108.647 196 6.820 3.190 62.117 1.407 30.848 195 5.792 20 366 . .
Havbrug 9.759 203.538 213 ... . . . . . . . . . . . .
Recirkuleret anlæg 7.033 168.616 964 18.239 70 12.181 754 24.031 58 1.324 7 814 . . 14 ...
Indpumpningsanlæg 359 5.298 4 ... 0 ... 2 ... 57 ... . . . . . .
Muslingeanlæg 1.081 6.625 . . . . 61 ... . . . . 364 1.868 . .
Anden akvakultur 180 1.672 0 ... 0 ... 4 ... . . 0 ... 104 ... . .
I alt 29.409 564.797 6.504 126.886 266 19.002 4.011 86.148 1.522 32.171 202 6.606 488 2.234 14 ...

Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning af fisken sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Ved værdier på '0' er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Note: På grund af diskretioneringen er den samlede værdi af fisk i denne tabel ikke helt identisk med den samlede værdi af fisk i tabellen, hvor produktionen er fordelt på art.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2007