Dansk Akvakultur
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype - 2009.
Mængder er angivet i tons for større individer (1), yngel og ungfisk (2) og rogn (9), mens øjenæg (3) er i 1000 stk.
Værdi i er angivet 1.000 kr.

Anvendelse / Størrelseskoder Anlægstype Samlet mængde Samlet værdi
Ferskvandsdambrug Model type I Model type III Havbrug Recirkuleret Indpumpning Musling
Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde Mængde
Til andet akvakulturanlæg 1 655 3 . . 129 . . 787 13.446
2 1.494 77 244 712 302 0 82 2.911 76.802
3 100.031 . . . 208 . . 100.239 4.713
Levende eksport 1 2.700 172 777 . 1.422 . 1.159 6.230 117.615
2 344 . . . 3 1 . 348 9.990
3 197.125 . . . . . . 197.125 18.913
Til dansk havbrug 1 1.833 . 64 237 537 85 . 2.756 57.112
2 115 335 . . 4 0 . 454 9.277
Intern overførsel 1 186 . . . . . . 186 3.530
2 347 . 50 . 143 . 5 545 6.016
3 4.000 . . . . . . 4.000 ...
Konsum/ slagtning 1 6.410 253 3.044 9.099 4.840 289 1.398 25.333 485.214
2 75 75 105 . 629 . . 884 13.621
9 14 . . 326 . . . 339 32.922
Udsat i naturen 1 8 . . . . . . 8 439
2 41 . 4 . 62 0 . 108 17.865
Put & take/ lystfiskeri 1 1.067 45 33 . 95 84 . 1.323 30.686
2 8 1 . . . . . 9 ...
Døde, kasserede, undslupne 1 530 54 159 205 83 13 174 1.218 .
2 118 16 5 17 104 8 6 274 .
3 4.760 . . . 4 . . 4.764 .
Andet 1 3 . . . 1 . . 4 74
2 0 . . . . . . 0 ...

Størrelseskoder: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=øjenæg, 9=rogn/kaviar.
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den samlede værdi.
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed.
Note: Udsætning i frivand sker i samarbejde med Danmarks Fiskeri Undersøgelser (DFU), hvor afregning sker pr. fisk og ikke pr. kilo.
Note: På 5 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler. Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 5 %.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Lignende statistik for sidste år.
2008