Dansk Akvakultur
Produktionen, inkl. det der fraføres til andre danske anlæg, af fisk, skaldyr, øjenæg og rogn/kaviar fordelt på anlægstype - 2008.
Værdi er angivet i 1.000 kr.

Anlægstype Produktion
Mængden af fisk og skaldyr i tons Værdien af fisk og skaldyr i 1.000 kr. Øjenæg i 1.000
stk
Værdien af øjenæg i 1.000 kr. Mængden af rogn/kaviar
(kg)
Værdien af rogn/kaviar i 1.000 kr.
Ferskvandsdambrug 21.325 393.638 251.149 17.400 73.598 7.856
Havbrug 9.973 207.175 350.000 ... . .
Recirkuleret anlæg 8.900 229.830 90 ... 229 ...
Indpumpningsanlæg 423 10.992 . . 16.891 ...
Muslingeanlæg 1.506 8.705 0 ... 0 ...
Anden akvakultur 288 2.814 . . . .
Total 42.415 853.153 601.239 17.400 90.717 7.856

Note: Når der er angivet flere anlægstyper på et skema, er mængde og værdi fordelt ligeligt mellem disse.
Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...' når der er færre end 3 anlæg anlæg i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke i den totale værdi.
Note: Vægtangivelser uden tilhørende værdi, så som døde, kasserede, undslupne og interne overførsler mellem anlæg, indgår ikke i opgørelsen.
Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister.
Statistik for tidligere år:
2007